Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Члени Громадської Ради при управлінні охорони здоров'я

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську Раду при Управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська Рада при Управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради (далі - Громадська Рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення дієвої участі громадян в управлінні справами територіальної громади міста, співпраці та налагодження ефективної взаємодії між Управлінням охорони здоров'я Хмельницької міської ради (далі - Управління) та інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС), здійснення громадського контролю за діяльністю Управління, врахування громадської думки під час формування та реалізації політики у сфері охорони здоров'я.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади м. Хмельницького та цим Положенням. Громадська рада у своїй діяльності враховує також рекомендації ВООЗ.

1.3. Громадська Рада здійснює свою діяльність на засадах гуманізму, патріотизму, порядності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, дотримання норм моралі та ділової етики, активної співпраці із засобами масової інформації.

1.4. Порядок організації роботи Громадської Ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської Ради (далі - Регламент), який затверджується на її засіданні.

 

Розділ ІI. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Основними завданнями Громадської ради є:

2.1.1. створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні справами територіальної громади міста;

2.1.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Управління;

2.1.3. сприяння врахуванню Управлінням громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2.2. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань здійснює наступні повноваження:

2.2.1. готує та подає Управлінню пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.2.2. готує та подає Управлінню пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, форм та методів взаємодії між Управлінням та Громадською радою;

2.2.3. подає міськвиконкому обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, удосконалення роботи Управління;

2.2.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Управління та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляються Управлінням;

2.2.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Управлінням пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, забезпечення прозорості та відкритості діяльності Управління, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Управління;

2.2.6. інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Управління та своїй сторінці у соцмережах;

2.2.7. збирає, узагальнює та подає Управлінню інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

2.2.8. організовує публічні заходи (семінари, конференції, тренінги, публічні дискусії, тощо) для обговорення актуальних питань розвитку галузі охорони здоров’я загалом, і міста Хмельницького зокрема;

2.2.9. ініціює розгляд питань з удосконалення організації системи охорони здоров'я міста Хмельницького, поліпшення надання медичної допомоги, оптимізації структури та функцій закладів охорони здоров'я;

2.2.10. забезпечує громадський контроль за дотриманням принципів законності, прав пацієнтів і медичних працівників, етичних норм у діяльності органів і закладів охорони здоров'я міста Хмельницького;

2.2.11. сприяє формуванню свідомого ставлення громадянського суспільства та держави до питань збереження та поліпшення здоров'я, профілактики захворювань;

2.2.12. готує та оприлюднює на офіційному веб-сайті Управління та на своїй сторінці у соцмережах щорічний звіт про свою діяльність.

 

Розділ IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська Рада має право:

3.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, ініціативні та експертні групи тощо);

3.1.2. залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

3.1.3. організовувати і проводити семінари, конференції, тренінги, засідання за круглим столом, громадські слухання, та інші заходи;

3.1.4. отримувати в установленому порядку від Управління, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

3.1.5. отримувати від Управління проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій;

3.1.6. розглядати пропозиції ІГС та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської Ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

3.1.7. делегувати представників Громадської Ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Управлінням;

3.1.8. брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони здоров'я в місті Хмельницькому;

3.1.9. подавати до міської ради пропозиції щодо заохочення представників ІГС та окремих громадян за їх внесок у розвиток охорони здоров'я міста Хмельницького, захисту прав і свобод громадян, пацієнтів та медичних працівників тощо;

3.1.10. приймати рішення щодо припинення членства в Громадській Раді відповідно до Положення та Регламенту;

3.1.11. розглядати інші питання, пов'язані із розвитком громадянського суспільства, забезпеченням прав на охорону здоров'я та розвитком галузі охорони здоров'я, що мають важливе суспільне значення.

3.2. Громадська Рада зобов'язана:

3.2.1. вживати заходів для якнайкращого забезпечення конституційного права громадян на дієву участь в управлінні державними справами через співпрацю з Управлінням у сфері його компетенції;

3.2.2. здійснювати свою діяльність та будувати співпрацю на засадах активності, ефективності, результативності, відкритості та публічності;

3.2.3. при здійсненні своєї діяльності додержуватися чинного законодавства України, норм суспільної моралі та етики.

 

Розділ ІV. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

4.1. Член Громадської Ради працює в ній на громадських засадах.

4.2. Член Громадської Ради має право:

4.2.1. брати участь у засіданнях Громадської Ради;

4.2.2. брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської Ради, вносити свої пропозиції;

4.2.3. брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської Ради;

4.2.4. брати участь у роботі однієї з Постійних комісій з правом голосу;

4.2.5. бути присутніми на засіданні інших постійних комісій, висловлювати свою думку, з правом дорадчого голосу;

4.2.6. брати участь у роботі тимчасових органів Громадської Ради з правом голосу;

4.2.7. обирати та бути обраним до будь-якого керівного та робочого органу, що утворюється Громадською Радою, та припиняти членство в ній;

4.2.8. інформувати Громадську Раду про свою діяльність;

4.2.9. пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської Ради;

4.2.10. ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської Ради та її робочих органів;

4.2.11. оперативно отримувати поточну інформацію про діяльність Громадської Ради від її керівництва та робочих органів;

4.2.12. отримувати доступ в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Управління;

4.2.13. вчиняти інші дії, необхідні для виконання своїх повноважень як члена Громадської Ради, що не заборонені законом і не суперечать суспільній моралі та етиці.

4.3. Член Громадської Ради зобов'язаний:

4.3.1. ефективно та активно брати участь у діяльності Громадської Ради;

4.3.2. ініціювати, розробляти та впроваджувати силами ІГС, що його делегував, проекти та заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Громадської Ради;

4.3.3. бути присутнім на всіх засіданнях Громадської Ради, не запізнюватися на них і не пропускати їх без поважних причин;

4.3.4. брати активну участь у роботі та бути постійним членом однієї із Постійних комісій Громадської Ради;

4.3.5. узгоджувати з керівництвом, засіданням Громадської Ради свої дії, що вчиняються від імені Ради, та отримувати від керівництва та засідань повноваження на виконання зазначених дій;

4.3.6. добросовісно, вчасно та якісно виконувати рішення Громадської Ради та доручення її Голови і керівних органів;

4.3.7. сприяти формуванню позитивного іміджу Громадської Ради, активно пропагувати та інформувати громадськість про її діяльність, можливості, досягнення тощо;

4.3.8. у разі отримання інформації, що належить до компетенції Громадської Ради, у тому числі щодо можливих порушень законодавства чи подій, що можуть мати великий суспільний резонанс, - негайно повідомити про це Громадську Раду в особі її Голови у письмовій формі;

4.3.9. дотримуватися ділового етикету, норм етики та моралі під час роботи в Громадській Раді;

4.3.10. утримуватися від дій, які можуть заподіяти шкоду Громадській Раді, її діловій репутації та авторитету як громадського органу;

4.3.11. сприяти налагодженню комунікацій між Громадською Радою та Управлінням, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, ІГС тощо.

4.4. Член Громадської Ради або її робочого органу не може виступати від імені Громадської Ради або робочого органу, не отримавши на це відповідних повноважень, а також не може давати коментарі та інтерв’ю ЗМІ, розміщувати інформацію у соцмережах від імені Громадської Ради без попереднього погодження змісту інформації з Головою Громадської Ради.

Офіційну позицію Громадської Ради може висловлювати лише Голова Громадської Ради або за його дорученням один із заступників, або інший уповноважений рішенням Громадської Ради член.

 

Розділ V. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. До складу Громадської Ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства - ІГС).

5.2. Первинний склад Громадської Ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування (або голосування списком) за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської Ради та відповідно внесені ІГС.

Кількісний первинний склад Громадської Ради визначається установчими зборами.

5.3. До складу Громадської Ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного ІГС.

5.4. Членство в Громадській Раді є індивідуальним.

Строк повноважень складу Громадської Ради - два роки.

5.5. Для формування первинного складу Громадської Ради створюється ініціативна група з підготовки установчих зборів за участю ІГС.

Якщо при Управлінні вже утворена Громадська Рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень Громадська Рада утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської Ради, представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської Ради, представники Управління.

5.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Управління в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

5.7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі із зазначенням мети і завдань членства у Громадській Раді, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС.

До заяви додаються:

- рішення керівника ІГС, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника ІГС (обов'язково контактна електронна адреса та телефони; додаткова інформація: досвід проведення громадських експертиз, моніторингів тощо, мотивація бути членом Громадської Ради, можливий напрямок роботи в Громадській Раді), за підписом цього представника, засвідчена керівником ІГС та печаткою (у разі наявності);

- завірені копії документів, що підтверджують легалізацію ІГС (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, чи наказ, витяг з книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію тощо);

- інформація про результати діяльності ІГС протягом року до дня подання заяви (з акцентом на діяльність у сфері компетенції Управління), засвідчена керівником ІГС та печаткою (у разі наявності);

- інші документи за рішенням ініціативної групи.

5.8. За 10 (десять) календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської Ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Управління повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

5.9. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської Ради, що діяла при Управлінні до проведення установчих зборів.

5.10. Протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської Ради Управління в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

5.11. Управління на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської Ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

Розділ VІ. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

6.1. Відкликання та заміна представника ІГС у складі Громадської Ради, виключення зі складу Громадської Ради є компетенцією самої Громадської Ради.

6.2. Припинення членства у Громадські Раді відбувається шляхом:

а) відкликання представника ІГС;

б) заміни представника ІГС;

в) подання членом Громадської Ради відповідної заяви про вихід;

г) виключення з членів Громадської Ради за рішенням самої ради.

6.3. Відкликання представника ІГС можливе у випадку, коли ІГС у встановленому його установчими документами порядку прийняв рішення відкликати свого представника, обраного до складу Громадської Ради, без делегування іншого представника.

Для відкликання свого представника ІГС подає Голові Громадської Ради заяву довільної форми із зазначенням причин такого відкликання, до якої додає відповідне рішення компетентного органу ІГС.

6.4. Заміна представника ІГС у складі Громадської Ради можлива за ініціативою самого представника, який обраний членом Громадської Ради, або за ініціативою ІГС у випадках, якщо:

а) представник ІГС бажає припинити виконання обов’язків члена Громадської Ради з особистих, ідеологічних та будь-яких інших причин, а ІГС бажає делегувати іншого представника до Громадської Ради;

б) ІГС бажає відкликати свого представника внаслідок невиконання або неналежного виконання ним обов’язків члена Громадської Ради, і делегувати іншого представника до Громадської Ради. Відкликання ІГС свого представника здійснюється незалежно від волі самого представника, якщо рішення про таке відкликання прийнято компетентним органом ІГС у встановленому його установчими документами порядку.

Для заміни свого представника ІГС подає Голові Громадської Ради відповідну заяву довільної форми про заміну представника ІГС, рішення компетентного органу ІГС про таку заміну, а також біографічну довідку на делегованого представника ІГС.

6.5. Припинення членства у Громадські Раді можливе шляхом подання членом Громадської Ради на ім’я Голови Громадської Ради відповідної заяви про добровільний вихід із Громадської Ради. У разі добровільного виходу ІГС має право делегувати іншого представника до Громадської Ради. У цьому випадку ІГС подає Голові Громадської Ради відповідну заяву довільної форми про делегування нового представника ІГС, відповідне рішення компетентного органу ІГС, а також біографічну довідку на делегованого представника ІГС.

6.6. Член Громадської Ради може бути виключений із складу Громадської Ради за рішенням Громадської Ради, за яке проголосували більше половини від фактичної кількості присутніх на засіданні членів Громадської Ради у випадках:

1) систематичної (більше ніж два рази) відсутності члена Громадської Ради на її засіданнях без поважних причин або у разі, якщо у засіданні замість члена Громадської Ради систематично (більше ніж три рази протягом року) бере участь його представник (за дорученням);

2) скасування державної реєстрації ІГС, представника якого обрано до складу Громадської Ради;

3) неможливості члена Громадської Ради брати участь у роботі Громадської Ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської Ради недієздатним або обмежено дієздатним;

4) засудження члена Громадської Ради за вчинення злочину, вирок суду щодо якого набрав законної сили, або притягнення члена Громадської Ради до адміністративної відповідальності за діяння, які несумісні із виконанням обов’язків члена Громадської Ради (зокрема, але не виключно, за правопорушення, пов’язані із корупцією, правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку);

5) некоректної чи неетичної поведінки члена Громадської Ради відносно інших членів та дискредитації Громадської Ради в цілому після одного офіційного попередження Головою за рішенням кваліфікованої (дві третіх) більшості голосів від присутніх на засіданні;

6) одноразового грубого чи систематичного (два і більше разів) порушення інших норм цього Положення.

6.7. Виключені зі складу Громадської Ради члени не мають права на вступ до неї протягом строку повноважень обраного складу Громадської Ради.

6.8. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській Раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської Ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської Ради.

У випадку відсутності наступного за черговістю кандидата Громадська Рада продовжує виконувати свої повноваження до закінчення строку, на який її було обрано, якщо кількість членів Громадської Ради становить більше половини від визначеної установчими зборами кількості членів.

6.9. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської Ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської Ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Рада вживає заходів для доукомплектування складу Громадської Ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської Ради.

6.10. Зміни у складі Громадської Ради затверджуються рішенням Управління на підставі протоколу засідання Громадської Ради. Управління оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

Розділ VІІ. КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

7.1. Громадську Раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування (якщо висунуто дві і більше кандидатури).

Голова Громадської Ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської Ради, за його поданням, шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається за рішенням Громадської Ради.

Головою Громадської Ради або його заступниками не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Строк повноважень Голови Громадської Ради та його заступників становить два роки.

Повноваження голови Громадської Ради або його заступників припиняються достроково за рішенням Громадської Ради у разі припинення їх членства у Громадській Раді, а також виникнення інших обставин, які унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків, а також у разі висловлення недовіри Голові Громадської Ради або його заступнику більшістю від фактичного складу членів Громадської Ради.

У разі дострокового припинення повноважень Голови Громадської Ради наступний Голова Громадської Ради обирається на черговому засіданні Громадської Ради.

7.2. Голова Громадської Ради:

1) організовує діяльність Громадської Ради;

2) скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської Ради та Правління;

3) головує на засіданнях Громадської Ради та Правління;

4) підписує протоколи засідань Громадської Ради та Правління;

5) вносить пропозиції щодо створення робочих органів Громадської Ради;

6) підписує документи від імені Громадської Ради та Правління;

7) подає, за своїм підписом, до Управління усі прийняті Громадською Радою рішення, в тому числі і матеріали для оприлюднення на офіційному веб-сайті Управління;

8) представляє Громадську Раду у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації тощо;

9) бере участь у засіданнях Колегії Управління;

10) доповідає клопотання на прийомі у начальника Управління, інших органах Хмельницької міської ради;

11) вчиняє інші дії, необхідні для досягнення мети та виконання завдань Громадської Ради відповідно до цього Положення.

У разі відсутності Голови Громадської Ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з поважних причин його повноваження за розпорядженням Голови Громадської Ради виконує один із його заступників.

7.3. Заступник Голови Громадської Ради:

1) забезпечує та координує діяльність закріплених за ним напрямів роботи Громадської Ради;

2) контролює та координує роботу закріплених за ним комісій (комітетів, ініціативних, експертних, робочих груп тощо) Громадської Ради;

3) контролює виконання плану роботи Громадської Ради;

4) вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської Ради;

5) організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямків роботи Громадської Ради;

6) спільно з Головою та іншими відповідальними особами Громадської Ради готує в робочому порядку чергові питання до порядку денного;

7) вчиняє інші дії, узгоджені з Головою Громадської Ради, відповідно до положення.