Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії міської ради

від “11” квітня 2018 року № 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління охорони здоров’я Хмельницької

міської ради

(нова редакція)

2018 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Хмельницької міської ради та уповноважене на здійснення державної політики у сфері охорони здоров’я на території міста Хмельницького.

1.2. Управління створене шляхом реорганізації (виділу) відділу охорони здоров’я  зі складу управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

1.3. Засновником Управління є територіальна громада міста Хмельницького, в особі Хмельницької міської ради (далі – Засновник).

1.4. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.5. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням  державного герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням. Управління має всі права юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України.

1.7.Місцезнаходження (юридична адреса): 29013, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 64.

 

2. Мета діяльності Управління

2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері охорони здоров’я шляхом виконання відповідних державних і місцевих соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу  підпорядкованих закладів охорони здоров’я.

 

3. Основні завдання Управління

3.1.    Для досягнення мети своєї діяльності Управління вирішує наступні завдання:

3.1.1.  здійснення державної політики у сфері охорони здоров’я на території міста;

3.1.2. забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї України, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, підвищення якості надання медичних послуг, збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення. Нормативна і програмна підтримка закладів зазначеної сфери;

3.1.3 сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів охорони здоров'я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

3.1.4. координація діяльності  підпорядкованих закладів, в т. ч. міських комунальних аптек та Хмельницького комунального підприємства «Профдезинфекція». Забезпечення взаємодії закладів охорони здоров’я з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями;

3.1.5. організація надання медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького;

3.1.6. вивчення і узагальнення нових форм і методів роботи закладів охорони здоров’я з впровадження наукових розробок в частині  профілактики захворювань і формуванні здорового способу життя населення, зниження захворюваності, інвалідності та смертності;

3.1.7. організація та проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

3.1.8. проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяння вивченню чинного законодавства, роз'яснення існуючої практики його застосування, проведення консультацій з правових питань, віднесених до компетенції Управління;

3.1.9. здійснення розгляду звернень громадян за встановленим графіком та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління;

3.1.10. забезпечення  у межах своїх повноважень реалізації Політики і цілей у сфері управління якістю та функціонування Системи управління якістю;

3.1.11. здійснення інших повноважень, покладених на Управління відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Управління зобов’язане:

3.2.1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини та громадянина,  які закріплені в Конституції України, чинному законодавстві України та Статуті територіальної громади міста  Хмельницького;

3.2.2. забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, захисту персональних даних;

3.2.3. не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

4. Функції Управління відповідно до завдань та повноважень

4.1. Відповідно до покладених завдань Управління реалізує наступні функції:

4.1.1. управління закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади  м. Хмельницького;

4.1.2. контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму в підпорядкованих закладах охорони здоров’я  разом з органами епідеміологічного нагляду;

4.1.3. забезпечення надання в межах виділеного фінансування доступного і безкоштовного медичного обслуговування на території міста;

4.1.4. участь у забезпеченні відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку й удосконаленню мережі підпорядкованих закладів охорони здоров’я, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, укладання договорів на підготовку фахівців; участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів;

4.1.5. сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

4.1.6. контроль за дотриманням законодавства закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади  м. Хмельницького;

4.1.7. претензійно-позовна робота, представлення і захист інтересів Управління в судах та інших органах;

4.1.8 робота з охорони материнства і дитинства, проведення оздоровчих заходів серед дітей і підлітків;

4.1.9. аналіз причин втрати працездатності, контроль за закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького з обґрунтованого направлення хворих на медико-соціальну експертну комісію;

4.1.10. здійснення комплексу лікувально-профілактичних і діагностичних заходів, медико-санітарного забезпечення  у випадках виникнення епідемічних ускладнень, стихійного лиха, екологічних катастроф, пожеж та під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

4.1.11. закріплення різних верств населення за закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького;

4.1.12. вирішення спільно з виконавчими органами Хмельницької міської ради питань, пов’язаних з капітальним будівництвом і капітальним ремонтом медичних установ, внесення на розгляд відповідних органів пропозицій щодо планів, програм будівництва і реконструкції об’єктів;

4.1.13. участь у підготовці програм соціально-економічного і культурного розвитку міста в галузі охорони здоров’я, участь в організації виконання цих програм;

4.1.14. контроль за обстеженням, диспансерним оглядом, лікуванням і реабілітацією осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, інвалідів, учасників війни та бойових дій, учасників АТО, учасників Революції Гідності, які отримали ушкодження здоров’я, факт участі яких встановлено Міжвідомчою комісією з питань встановлення факту участі осіб у Революції Гідності;

4.1.15. контроль за правильною організацією обслуговування і утримання закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького;

4.1.16. контроль в установленому порядку за підготовкою до державної акредитації комунальних закладів охорони здоров'я;

4.1.17. підготовка пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі охорони здоров'я згідно законодавчих та нормативних актів в цій галузі, та подання їх на розгляд міській раді та її виконавчому комітету, міському голові та Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації;

4.1.18. сприяння та участь у забезпеченні на території м. Хмельницького, в межах наданих повноважень, реалізації міжнародних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я;

4.1.19. аналіз стану охорони здоров'я в місті, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров'я в м. Хмельницькому;

4.1.20. участь у перевірках закладів охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади міста, у встановленому законом порядку;

4.1.21. підготовка та надання пропозицій міському голові  щодо залучення на договірних засадах підприємств, закладів і установ незалежно від форм власності до участі в розвитку сфери охорони здоров'я на території м. Хмельницького;

4.1.22. сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам закладів, установ та підприємств, участь у міжнародних грантах;

4.1.23. прийом, аналіз та оцінка звітів про роботу підпорядкованих закладів охорони здоров’я, які відносяться до комунальної власності територіальної громади міста;

4.1.24. здійснення контролю за своєчасністю підвищення кваліфікації та проходженням атестації працівників галузі охорони здоров'я;

4.1.25. підготовка пропозицій міському голові щодо розгляду клопотань підприємств, закладів та установ охорони здоров'я, незалежно від форм власності, про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, про присвоєння почесних звань України, нагородження відзнаками Хмельницького міського голови;

4.1.26. підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету і  розпоряджень міського голови, в т.ч. нормативного характеру з питань, віднесених до компетенції Управління.

4.1.27. організація та проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

5. Координація діяльності підпорядкованих закладів охорони здоров’я щодо дотримання бюджетного законодавства

5.1. У відповідності до покладених завдань Управління:

5.1.1. забезпечує діяльність і організацію фінансування  підпорядкованих закладів охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

5.1.2. розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

5.1.3. організовує та забезпечує складання бюджетного запиту та кошторису у підпорядкованих закладах охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста;

5.1.4. отримує бюджетні призначення, розподіляє та доводить у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

5.5. затверджує кошториси розпорядників нижчого рівня та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

5.6. здійснює управління бюджетними коштами, оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів та одержувачів у бюджетному процесі;

5.7. здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань і витрачанням бюджетних коштів підпорядкованими закладами охорони здоров’я;

5.8. забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

 

6. Система взаємодії

6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями, департаментами та іншими виконавчими органами Хмельницької  міської ради, депутатами, постійними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян в межах та у спосіб, визначенні чинним законодавством .

 

7. Права Управління

7.1. Залучати фахівців виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій до розгляду питань, що входять до компетенції Управління.

7.2 Отримувати у встановленому законом порядку від міської ради, її виконавчих органів, підприємств та організацій інформацію та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

7.3. Скликати та проводити у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до його компетенції.

7.4. Вносити пропозиції міському голові про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

7.5. Контролювати медичну та фінансово-господарську діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров’я.

7.6. Вимагати від керівників підпорядкованих закладів охорони здоров’я негайного усунення недоліків в роботі.

7.7. Контролювати якість надання медичної допомоги в підпорядкованих закладах охорони здоров’я.

7.8. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою при розгляді питань, що належать до його компетенції.

7.9. В рамках своєї компетенції здійснювати міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.

7.10. Здійснювати капітальний та поточний ремонт, реконструкцію основних фондів у визначеному законодавством порядку.

7.11. Організовувати та проводити  конкурси на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

8. Керівництво Управління

8.1. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади міський голова згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

8.2. Начальник управління має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад в порядку визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

8.3. При управлінні працює група централізованого господарського обслуговування,  працівники якої утримуються за рахунок галузі охорони здоров’я.

8.4. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями:

8.4.1. посадові інструкції працівників Управління  затверджуються заступником міського голови за погодженням начальника управління відповідно до вимог розпорядження міського голови;

8.4.2. посадові інструкції працівників групи централізованого господарського обслуговування, яка утримується за рахунок галузі охорони здоров’я, затверджуються начальником управління.

8.5. Начальник Управління:

8.5.1. здійснює керівництво Управлінням, забезпечує виконання обов’язків і повноважень, покладених на нього, діє від його імені без доручення, представляє інтереси Управління в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

8.5.2. вносить на розгляд та затвердження міському голові розроблений Управлінням проект штатного розпису Управління з розрахунком видатків на його утримання;

8.5.3. затверджує штатний розпис групи централізованого господарського обслуговування, яка утримується за рахунок галузі охорони здоров’я.

8.5.4. вносить подання міському голові щодо встановлення і зміни рангів посадовим особам Управління;

8.5.5. несе персональну відповідальність за роботу Управління, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.5.6. видає в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для виконання працівниками Управління, працівниками групи централізованого господарського обслуговування, яка утримується за рахунок галузі охорони здоров’я, а також підпорядкованими закладами охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, контролює їх виконання;

8.5.7. інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.5.8. затверджує положення про групу централізованого господарського обслуговування;

8.5.9. здійснює у встановленому порядку розгляд листів, заяв, скарг та звернень громадян, забезпечує у визначений законодавством термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, а також проводить прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління за встановленим графіком;

8.5.10. укладає, відповідно до наданих йому повноважень, договори та видає доручення;

8.5.11. в межах своїх повноважень забезпечує розгляд проектів планів розвитку  підпорядкованих закладів охорони здоров’я, контролює їх виконання;

8.5.12. утворює конкурсну комісію на заняття посади керівника закладу охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, за результатами проведеного конкурсу призначає на посаду керівника закладу охорони здоров’я та укладає з ним контракт в порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України.

8.5.13. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.6. Заступники начальника Управління :

8.6.1. організовують виконання доручень начальника Управління;

8.6.2. здійснюють інші повноваження, визначені посадовими інструкціями;

8.6.3. обов’язки начальника Управління під час його відсутності виконує  один із заступників згідно з розпорядженням міського голови.

8.7. Працівники управління діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією України і Законами України.

8.8. Для вирішення питань, що належать до компетенції Управління,  при ньому утворюється колегія. Колегія є дорадчим органом Управління. До її складу входять: начальник Управління (голова колегії), його заступники, а також інші працівники Управління та головні лікарі підпорядкованих закладів охорони здоров’я міста, а також інші представники підприємств та установ комунальної власності територіальної громади  м. Хмельницького. Склад колегії затверджується начальником управління (головою колегії).

8.9. Для розгляду наукових, громадських рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі

та вирішення інших питань в Управлінні можуть утворюватись наукові, громадські ради і комісії. Склад наукових, громадських рад і комісій та положення про них затверджує начальник Управління.

8.10. Управлінню підпорядковані заклади охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького.

 

9. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Управління утримується за рахунок коштів державного та міського бюджетів. Управління є неприбутковою установою з моменту реєстрації в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

9.2. Фінансово-господарська діяльність Управління здійснюється відповідно до кошторису і штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

9.3 Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

9.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Управління або їх частини між Засновником та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)  та інших пов’язаних з ним осіб.

9.5. Майно Управління є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Майно Управління становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Управління.

9.2. Управління не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Управління не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Управління або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

 

10. Заключні положення

10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) та ліквідація Управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.2. При реорганізації і ліквідації Управління, вивільненим працівникам гарантується захист прав відповідно до трудового законодавства України.

10.3. У разі припинення Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу міського бюджету.

10.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у встановленому чинним законодавством порядку та затверджуються Хмельницькою міською радою.

 

 

 

            Начальник управління охорони здоров’я                                                       Б. Ткач