Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Оголошено конкурс на посаду директора КП "ХМЛ"

24.01.2020

Оголошується конкурс на зайняття посади директора

комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня»

Хмельницької міської ради

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Наказ управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 08 січня 2020 року № 6 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради та формування конкурсної комісії»,  Наказ управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 24.01.2020 № 18  «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня»  Хмельницької міської ради», Положення про управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Хмельницької міської ради від 11 квітня 2018 року № 27.

Найменування закладу: комунальне підприємство «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 29000, м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний).

Статут ФАЙЛ  та структура закладу ФАЙЛ

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2020 рік складають: 46346360 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 27.01.2020р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 10.02.2020р.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 29013, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 64, каб.11.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 65-64-00, E-mail: vd-kmmuoz@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ФАЙЛ

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ФАЙЛ

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ФАЙЛ

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ФАЙЛ

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

-  неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Вимоги до претендента:

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами):

- громадянство України;

- вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я»;

-  стаж роботи — не менше 5-ти років роботи на керівних посадах;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника: посадовий оклад керівника закладу складає 8 902 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії та доплат та надбавок, що носять обов’язковий характер.

З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792 ФАЙЛ

Початок проведення конкурсу: 11.02.2020 о 14.00 год. - засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів (крім конкурсних пропозицій). Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.

Місце проведення конкурсу: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 64