Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Оголошення про формування конкурсної комісії

09.10.2019

Оголошення про початок формування конкурсної комісії

 з проведення конкурсу на зайняття посади керівника

комунального підприємства «Хмельницький міський

центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Хмельницької міської ради

 

Відповідно до наказу начальника управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 09 жовтня 2019 року № 216 «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Хмельницької міської ради  та формування конкурсної комісії», керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Положенням про управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Хмельницької міської ради від 11 квітня 2018 року № 27,  управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради (далі – орган управління) розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Хмельницької міської ради (далі – КП «ХМЦПМСД № 2»).

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника КП «ХМЦПМСД № 2» становить 9 (дев’ять) осіб. До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:

-   представники органу управління;

- представники трудового колективу КП «ХМЦПМСД № 2», обрані на загальних зборах трудового колективу;

- представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- наявність конфлікту інтересів.

        Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Пропозиції щодо кандидатур приймаються органом управління (м.Хмельницький, вул. Грушевського, 64) у паперовому вигляді листом у довільній формі, підписаного керівником, із зазначенням кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.

До листа додаються:

– згода на обробку персональних даних (Додаток 1) та попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії (Додаток 2);

– з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

– від трудового колективу – не більше трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії, витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу

 

Подані пропозиції розглядатимуться органом управління 25 жовтня 2019 року.

Телефон для довідок: (0382) 65-64-00, відповідальні особи: Ткач Борис Васильович.

 

Додатки

  • Наказ управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 09 жовтня 2019 року № 216  «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» Хмельницької міської ради  та формування конкурсної комісії»;
  • Додаток 1 - згода на обробку персональних даних;
  • Додаток 2 - попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» особи, яка пропонується до складу конкурсної комісії.

Наказ від 09.10.2019 року № 216 "Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства "Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Хмельницької міської ради та формування конкурсної комісії"

 

Додаток 1
до оголошення

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, __________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ________________________________________________

____________________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                            _________________ (підпис)

 

 

     

Додаток 2
до оголошення

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

 

____ __________20___ р.      ________________     ___________________
                                                (підпис)                 (прізвище, та ініціали)