Управління охорони здоров'я
Хмельницької міської ради

Оголошено конкурс на посаду головного лікаря

09.10.2018

Додаток до протоколу №1 від 08.10.2018

 

 

Оголошується конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»

 

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Наказ управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 20 вересня 2018 року № 220 «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» та формування конкурсної комісії»,  Наказ управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради від 08.10.2018 № 236 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр», Положення про управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Хмельницької міської ради від 11 квітня 2018 року № 27.

Найменування закладу: комунальний заклад «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 29002, м. Хмельницький, вул. Волочиська, 6.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Статут закладу додається ФАЙЛ

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2018 рік складають: 4 905 900 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 09.10.2018 р.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 25.10.2018 р.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 29013, м. Хмельницький, вул. Грушевського, 64, каб.11.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 65-64-00, E-mail: vd-kmmuoz@ukr.net

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ФАЙЛ

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ФАЙЛ

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 ФАЙЛ

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094  ФАЙЛ

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

-  неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 

Вимоги до претендента:

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України:

- громадянство України;

- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та «посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

- стаж роботи за  фахом — не менше 5 років;

- вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівника закладу складає 4546 грн, підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії та доплат та надбавок, що носять обов’язковий характер.

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642 ФАЙЛ

Дата проведення конкурсу: 26.10.2018 о 11.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; о 12.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 64